Change Edition

Theater "Hei ass et net schéin" vun der Biwer Musek

D'Biwer Musek huet den 18, 19 an 26 Dezember Theater gespillt. Um Programm stong den 3 Akter "Hei ass ët nët schéin" vum Cecile Bellot. Den Applaus vum Publikum huet den Akteuren secherlech den groussen Succès konfirméiert an Sie fir hier vill Prouwen entschiedegt.