Change Edition

2.100,00 € fir den Institut St. Joseph vun Betzder

Am Kader vun enger Visite um Site vum Institut St. Joseph zu Betzder huet d'Jugend- a Sportskommissioun Hiefenech dem Här Laurent Mersch, Direkter, e Chèque vun 2.100,00 € iwwerreecht.

Dësen Don koum duerch en Innterennen zesummen.

Den Här Mersch huet wärend der Visite matgedeelt, dass dës Sue genotzt ginn, fir en Waasserbett an engem Wunngrupp vum Institut St. Joseph unzeschafen.