Change Edition

11.819,68 € fir den Institut St. Joseph vun Betzder

Am Kader vun enger Visite um Site vum Institut St. Joseph zu Betzder huet Kolping Lëtzebuerg ASBL dem Här Laurent Mersch, Direkter, e Chèque vun 11.819,68 € iwwerreecht.

Dësen Don koum duerch d’Kleedersammlunge vu Kolping Lëtzebuerg ASBL zesummen.

Den Här Mersch huet während der Visite matgedeelt, dass dës Suen genotzt ginn, fir nei Apparater fir de Fitnessraum am Institut St. Joseph unzeschafen.

Dëse Fitnessraum steet souwuel de Bewunner wéi och de Mataarbechter zur Verfügung.