Change Edition

BAYRESCHEN OWEND 30.03.2019

Wei all Joer hunn Pappen & Männer Bäetref hiren Bayreschen Owend organiséiert , wat ärem e vollen Erfolleg war.
Och den Orchester Die Kaiser aus Bayern hunn fir gutt Stëmmung gesuergt.
Bei enger gudder Hax oder engem Poulet , Bayreschem Béier ass et ärem gaangen bis an de Moien eran
Mir soen op dësem Wee och nach eng kéier onse Sponsore Merci , ouni si an onse Memberen mat hirer Famill a Kollegen sou een Owend net ze realiséieren wier .