Change Edition

Geldspend vum Hondsclub Bieles.

Nodreilech Merci gesoot.

Mir vun Aide Privé Pour Asiles En Difficulté freen Iech mat ze deelen dass mir den 25.Januar 2020 op der Generalversammlung vum Bieleser Hondsclub waren an dass den Club eis en Scheck vun 1000 € iwerreescht huet. Mir soen dem Comité vum Hondsclub en riesen groussen Merci fir den Don an mir sinn frou dass sie eis esou ennerstetzt hunn.

Mir wärten desen Don an 2 Deelen fir eis 2 nächst zukünfteg Projeen an domadder Fudder kaafen fir Asyler.

Nach engkeier Merci gesoot un den Bieleser Hondsclub.