Change Edition

Gebuertdagsfeier am Home Pour Personnes Âgées Sacré-Coeur um Belair

Lëtzebuerg-Belair. Kierzlech ass am Home Pour Personnes Âgées Sacré-Coeur de Gebuertsdag vun de Bewunner gefeiert ginn, déi am Januar, Februar a März gebuer sinn. Dës Kéier waren et 33 Jubilaren, déi ee Kaddo kruten. Mat engem Glas Cremant, Kaffi a Kuch ass op d’Gebuertsdagskanner ugestouss ginn. Famill a Bewunner hunn nach ee gemittlech Nomëtteg verbruecht mat flotter Musik an d’Animatiounsteam vum „Club R“ huet fir gutt Laun gesuergt. Folgend Bewunner sinn geéiert ginn:

Madame Marie-Thérèse LANGEHEGERMANN, Här Ernest PINSCH (76 Joer); Schwëster Regina SPEICHER, Madame Monique WEBER (78 Joer); Madame Irène GENGLER-SCHAUS (79 Joer); Madame Anne-Marie MANDRES-PROBST, Madame Cecile MICHELS-LORANG (80 Joer); Schwëster Marga THILL (81 Joer); Madame Maggy SCHUSTER (82 Joer); Madame Jacqueline COLLING, Madame Maria Zita REISCHL-MOSELER (84 Joer); Madame Josette LEYDER (86 Joer); Madame Marthe THILL-SCHEER, Madame Margot WEIGEL-GENSON, Här Robert QUINTUS (86 Joer); Schwëster Franziska PILLON, Här René STEICHEN (87 Joer); Madame Marie-Thérèse FEIDER-WENKIN (88 Joer); Madame Yvonne BUCHEL, Madame Julianne MOLITOR, Madame Berthe REIFF-ANDRES (89 Joer); Madame Helène DIDIER-MANTERNACH, Madame Dora Johanna GAUL-KÜHN, Madame Alice GLODÉ-FELTEN, Madame Maria NAPPI-CASELLA, Här Paul BIVER (90 Joer); Madame Adrienne JACOBY (91 Joer); Madame Yolande PETGES (92 Joer); Madame Andrée CREPPE-QUERUEL, Madame Marie SCHMIT-MILLER (93 Joer); Madame Marie-Thérèse SIMON-CLEMENT (95 Joer); Madame Jeanne KOCH-GROSSE (96 Joer); Madame Anne STEINMETZER (98 Joer).

D‘Direktioun huet allen Gebuertsdagskanner alles Guddes gewënscht an nach weider eng gutt Gesondheet a vill Freed um Liewen.