Change Edition

Schülerauditioun mat Diplomiwerreechung

Den 1. Dezember hat déi Bech-Berbuerger Musek an Zesummenarbecht mat der UGDA an de Chargéen hier Schülerauditioun 2018 mat Diplomiwerreechung am Kulturzentrum "Hanner Bra" organiséiert. 55 Schüler kruten hieren Diplom. Dat gung vun der Initiation à la musique iwer Solfège, Jugend-Ensembel bis zu den Diplomer an den Instrumenter Saxophon-Querflütt-Klarinet a Perkussioun. Déi verschidden Instrumente-Klassen hun all am Ensembel jeweils e puer Stécker gespillt, wou ee gutt héiere konnt wéi héich de Niveau an der Museksschoul ass. Diplomer goufen vum Paul Scholer, Direkter vun der UGDA's Museksschoul, dem Emile Bohnenberger, 1. Scheffe vun der Gemeng Bech an dem Alix Klein, Scheffin aus der Manternacher Gemeng iwerreecht.

Fir d'Begréissung an d'Leedung durch de Programm war Viviane Bohnenberger verantwortlech.

D'Museksschoul get organiséiert vum Schoulsyndikat "Sinecosport" fir déi 2 Gemengen Bech a Manternach.