Change Edition

Meditative Rondgang um Schetzelswee beim Waldhaff

D'Action catholique des femmes du Luxembourg (A.C.F.L.) haten de 26. September zu dësem Rondgang zum Thema "Schöpfung" agelueden.

Méi Fotoën fannt Dir ënnert

www.facebook.com/actioncatholiqueluxembourg/photos/ms.c.eJw9ztkNgEAMA9GOUBLnWPffGIiAf5~_skT0PA4Q7BhZx~_QdYMEG94EcwOdZI~;pC2Cwh8FyXAMbCnBRs1RXN2oR~_1UVO08oEgeQPDFSXJ.bps.a.1489239304706356.1073741833.1451927735104180/1489239311373022/?type=3&theater