Change Edition

Kanéngchen ausgesat

Zu Bartréng beim Rond-point op ee Spadzéierwee as dëse Méindeg, 18.5. géint 16:00 Auer dës Këscht fond gin.
Een Drécksak huet séng Kanéngchen do ausgesat, aplaz se beim Dokter zu Bartréng ofzegin, déi hinne secher och den Telefon vum Privaten Déiereschutz gin hätten.
Wiën eppes gesin huet, se eventuell kennt oder d'Këscht erëmkennt ka sech beim Privaten Déiereschutz mellen.