Change Edition

2832,50 Euro vun de Bartrenger Schoulkanner fir "E Pak fir Madagaskar asbl"

Et ass an der Bartrénger Schoul schonn eng Traditioun, datt d’Schoulkanner aus dem Cycle 4 all Joer zesumme mat hiren Enseignanten e grousse Chrëschtmaart organiséieren an den Erléis un eng Associatioun weiderleeden, déi sech fir Kanner asetzt, deenen et net sou gutt geet.

Dëst Joer guffen an enger sympathischer Feier am Centre “Atert” 2832,50 Euro un “E Pak fir Madagaskar” gespent, eng Asbl, déi sech dofir asetzt, datt Schoulkanner a Schoulen op Madagaskar mat Schoulmaterial, Rucksäck a mat franséische Kannerbicher fir d’Schoulbibliothéik ausgestatt ginn. D’Sue vun de Bartrénger Schoulkanner gi während der Missioun am Juli 2017 op Madagaskar agesat, fir Bitzmaschinnen, Kachgeschir a Solarkocher vun ADES (www.adesolaire.org) fir d’Schoulen ze kafen.

D’Nadine Elcheroth, Presidentin vun “E Pak fir Madagaskar”, huet unhand vu Fotoen kuerz Erklärungen zur Geographie an zu de schwierege Liewensëmstänn vun de Familljen op Madagaskar ginn. Ganz interesséiert a gespaant hunn d’Kanner nogelauschtert fir gewuer ze ginn, wat mat hire gesammelte Suen geschitt, wéi d’Päck an di 5 Schoulen op Madagaskar geschéckt ginn asw.

Ee grousse Merci ass un all d’Schüler, d’Elteren an un d’Enseignanten gaangen, déi duerch dës Aktioun dozou bäidroen, datt méi Kanner op Madagaskar d’Méiglechkeet op eng schoulesch Ausbildung kréien.