Change Edition

1000,71 Euro vun de Bartrenger Schoulkanner fir “E Pak fir Madagaskar asbl”

Et ass an der Bartrenger Schoul schonn eng Traditioun, datt d’Schoulkanner aus dem Cycle 4 all Joer Kuch an de Pause verkafen an den Erléis un eng Associatioun weiderleeden, déi sech fir Kanner asetzt, deenen et net sou gutt geet.

Dëst Joer guffen an enger sympathescher Feier am Centre Culturel “Arca” 1000,71 Euro un “E Pak fir Madagaskar” gespent, eng Asbl, déi sech dofir asetzt, datt d'Schoulkanner an de Schoulen op Madagaskar mat Schoulmaterial, Rucksäck a mat franséische Kannerbicher fir hir Schoulbibliothéike kënne beliwwert ginn.

D’Nadine Elcheroth, Presidentin vun “E Pak fir Madagaskar”, huet unhand vu Fotoen kuerz Erklärungen zur Geographie an zu de schwierege Liewesëmstänn vun de Familljen op Madagaskar ginn. Ganz interesséiert a gespaant hunn d’Kanner nogelauschtert fir gewuer ze ginn, wéi de Projet entstan ass, wat mat hire gesammelte Sue geschitt, wéi d’Päck an di 4 Schoulen op Madagaskar geschéckt ginn asw.

Ee grousse Merci ass un all d’Schüler, d’Elteren an un d’Enseignante gaangen, déi duerch dës Aktioun dozou bäidroen, datt méi Kanner op Madagaskar d’Méiglechkeet op eng schoulesch Ausbildung kréien.

Fir weider Informatiounen: www.epakfirmadagaskar.lu