Change Edition

Neie Comité bei der Jonk BAD

D’Jonk BAD, de lëtzebuergesche Studentecercel fir d’Bibliothéikwiesen-, Archivistik- an Dokumentatiounsstudenten, huet säit September 2018 en neie Comité.

Presidentin ass d’Anouk Stephano, Sekretärin ass d’Anne Manternach an Tresorière ass d’Annick Stein.

Den neie Comité freet sech op e flott Joer mat alle momentanen an futur Memberen!

Mir wëllen dës Geleeënheet notzen fir eis virzestellen: mir sinn de lëtzebuergesche Studentecercel fir d’Bibliothéikwiesen-, Archivistik- an Dokumentatiounsstudenten an eis Missioune bestinn doranner, SchülerInnen op d’BAD-Beruffer opmirksam ze maachen, se doriwwer opzeklären an hinne bei der Auswiel vum entspriechende Studium ze hëllefen. Och Quereinsteiger (d.h. Studenten déi eppes an enger anerer Spart geléiert hunn, wéi Droit, Geschicht, Informatik, etc.) si bei eis wëllkomm a mir stinn hinne bei enger Neiorientéierung zur Säit.


Mir ënnerstëtzen d’BAD-Studente beim Fanne vu Stageplazen a Studentenjobs, mir hëllefe bei Bewerbungen an natierlech beim Iwwergank an d’Beruffswelt. Mir stinn an enkem Kontakt mat eisen zwou “Mammevereenegungen”, der ALBAD (Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an Dokumentalisten) an dem VLA (Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten), wat och en immens gudden Austausch tëschent de jonke BADs an den eelere BADs erlaabt. Als Community si mir vill am kulturelle Liewen ënnerwee - eis fënnt een op alle méigleche Kulturmanifestatiounen iwwert d’ganzt Joer. Mir sinn e relativ klenge Krees a giffen eis iwwer potentiell nei Membere freeën!


Dir fannt eis op eiser Facebook-Säit an dir kënnt eis zu all Moment doriwwer oder ënnert info@jonkbad.lu erreechen, falls dir Froen hutt! Wann dir eis wëllt kenneléieren, da kommt de 27. Dezember Owes gären op eisen Winter Holiday BAD Meeting an den Independent Café an der Stad vun 19 Auer un! All weider Infoen dozou fannt dir och op eiser Facebook-Säit.