Change Edition

90ten Gebuertsdag vum Här Aloyse Demuth vun Assel

De Schäfferot vun der Gemeng Bous huet dem Här Aloyse Demuth vun Assel alles Guddes fir séng 90 Joer gewënscht, di hien den 23 Mee gefeiert huet.