Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D’Ausbildung zum Infirmier

Leserbriefe Politik 5 Min. 22.07.2020

Als Coordinateur vum BTS „Infirmier responsable de soins généraux“ am Lycée fir Gesondheetsberuffer (LTPS) erlaben ech mir, e puer Prezisiounen deem genannten Artikel bäizesetzen.

Fir d’alleréischt well ech betounen, dass et mech immens freet, dass eis Politik sech dësem Thema elo endlech unzehuele schéngt an d’Wichtegkeet vun enger gudder Ausbildung fir Gesondheetsberuffer, apaart dem Infirmier, ënnersträicht ...

Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Was bewegt Sie?