Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Nationalfeierdag mat der Amicale an der Geenzebéi.

23
Jun
2022
23 Jun

D’Amicale “Les Amis de la Maison

de Retraite” invitéiert Bewunner

op den Nationalfeierdag

Donnesdes, den 23. JUNI 2022

um 15.00Auer

am ATRIUM

bei engem gudde Patt mat lëtzebuerger Musik mam Nico Walisch

wënscht är Amicale Iech All

een schéinen Nomëttig!