Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Mir gi klibberen.

Eng flott Traditioun zu Wäiswampich bei der d'Kanner, Moies, Mëttes, an Owes mat hire Klibberen durich d'Stroossen gezunn sinn, a woubäi se jeweils gesongen hann: "


"Moiesklack lokt, raus aus dem Bett"

"Mëttesklack lokt, d'Zopp op den Dësch"

"Owesklack lokt, krauscht d'Traapen erop"