Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung Fraen a Mammen Waasserbëllig

Am Kader vun hirer Generalversammlung, déi den 28. Abrëll 2012 stattfonnt huet, hunn d'Fraen a Mammen vu Waasserbëllig e Scheck vu 4.000 Euro un d'Kiirchefabrik Waasserbëllig iwwerreecht. Dës Suen si fir d'Renovéierung vun de Waasserbëlliger Kiirchefënsteren bestëmmt.