Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Fraen a Mammen Waasserbëllig

An enger klenger Feier hunn d'Fraen a Mammen vun Waasserbëllig der Mme Delhalt-Befort Elsy Merci gesot fir hir 35 jährig Tätigkeet am Comité an hun si mat engem passende Geschenk verabschied.