Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Sécher am Stroosseverkéier ënnerwee sinn: Semaine de la sécurité zu Vichten

Zu Viichten a ronderëm d'Schoul huet sech viru kuerzem alles em d'Sécherheet am Stroosseverkéier gedréint. D'Kanner aus de Cyclen 1 an 2 krute Besuch vun der Police, déi hinnen op eng kandgerecht Art a Weis gewisen huet, wéi een richteg iwwer d'Strooss geet. D'Kanner am Cycle 3 hunn d'Verkéiersschëlter entdeckt a Gläichgewiichtsspiller mam Velo gemaach. Am nämmlechte Kontext gouf dunn och d'Coupe scolaire organiséiert, an Zesummenaarbecht mat den Elterevertrieder an dem Schoulpersonal. 20 Kanner aus dem Cycle 4 sinn duerch d'Stroosse vu Vichten gefuer, wou si hiert Kënnen ënner Beweis konnte stellen. Eng Evakuatiounsübung zesumme mat de Viichter Pompjeen huet an där Woch dann och nitt däerfe feelen.
An der nämmlechter Woch war dann och de Pédibus erëm ënnerwee. Mat der Ennerstëtzung vu fläissegen Elteren an op Initiative vun der REparEL sinn d'Kanner moies a Begleedung vun engem Erwuessenen zesummen zu Fouss an d'Schoul gaangen. Um Schoulwee sinn d'Kanner dunn op d'Geforepunkten op hirem Schoulwee opmirksam gemaach ginn. De Succès war grouss, a nitt manner ewéi 60 Kanner si mam Pédibus getrëppelt. Um Enn vun dëser interessanter a léierräicher Woch krut all Kand en Diplom an e klenge Kaddo.