Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Härléichendag 2021

HÄRLéICHENDAG om Veiner Bildchen a Form

vun ëm Bloumentapis


Datt Veinen en Uertschaft ass déi hir Traditiunne fleegt, dierft bekannt sënn.


D'Fest vun Härléichendag, dat vun der silliger Yolanda vu Veinen, Priorin am oormen Dominikanerkluster am Mariendall, am

13. Jh an éise Gegenden agefouert guf, gehiert och zu dësen Traditiunnen....


Corona-bedingt ass leider fir zwäte Kéier hannertenän, d'Härléicheorëssessiunn duerch d'Stroosse vua Veinen ofgesot gän.


Well och kän Mass ënner fréiem Himmel gefeiert guf, hott di Lokalsektiunn 'Yolanda' vuan de Fraen a Mammen kuerzerhand e fuarwefrädige Bloumentapis an d'Bildchenskapeel viruan d'Gnodebild gezaubert.

E Bloumentapis, dän op dëser villbesouchter Plaz de Virdäl hott, datt en e wochelaang d'Blécker vun ganz ville Pilger a Wanderer unzéit.


Gaby