Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Vëlo- Mobilitéit an der Gemeng Useldeng

Optakt vum Vëlostour an der Gemeng Useldeng

Useldeng: Am Kader vun der Mobilitéit am Kanton Réiden organiséiert och dest Joer all Gemenge ee Vëlostour op hierem Territoire. Et war dest Joer an zwar den 12. September, wo d’Gemeng Useldeng sech als alleréischt am Réidener Kanton engagéiert huet, fir bei deser Aktioun mat ze maachen. Virum Start bei der Buvette vum Footballsterrain huet de Schëffen Pierre Da Sylva jidderrengem Merci gesoot fir d’Matmaachen an huet dorobshin di dräi méiglich Parcouren an der Gemeng Useldeng kurz virgestallt an nit ze vergiessen all gefuere Kilometer ze registréieren. Dunn hun Grouss a Kleng sech op de Wee gemach fir dann géint Mëtteg de Patt offréiert vun der Gemeng sech och gut schmaachen ze loosen. (CR (Foto: Charles Reiser)