Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Regelmeeseg Treffen vun der Steeseler Amiperas

Bei der Amiperas Sektioun Steesel-Mëlleref-Heeschdref kommen all 14 Deeg d‘Memberen am Poorheem zu Steesel zesummen ,fir bei Kaffi a Kuch e gesellegen Nomëtteg ze verbrengen.
Sou hun si eng gudd Idee gehaat sech an der Mëllerefferstuff ze treffen, fir d‘Mëttegiessen mat engem gudden Pättchen ze genéissen.
An all sin si sech eens ,dass daat méi dachs widerholl gëtt.