Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Konveniat vum Joergang 1960 aus der Gemeng Schëtter

14 Schoulkomerodinnen a -komeroden vum Joergang 1960 aus der Gemeng Schëtter hun sech viru kuerzem eremgesinn. No engem ganz interessanten Rondgang duerch d’ SES zu Betzder, si bei engem gudden Iessen an der neier Restauberge Péitry zu Roudt-Syr aal Erënnerungen an en etlech Spiechten opgefrëscht ginn.