Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chouergesang-Cours’en fir Kanner an der Schëtter Gemeng

Chouergesang-Cours’en fir Kanner * Cours de chant choral pour enfants


Chorgesang-Kurse für Kinder * Choir singing courses for children


Entdeck deng Stëmm … Du sengst gäeren mat Frënn a Kollegen zesummen : D‘Regional Musekschoul Syrdall bitt vum September 2017 un an der Gemeng Schëtter een “ Cours de chant choral pour nfants” ( Stëmmbildung an Otemtechnik mat Lidder a Rhytmen aus aller Welt ), deen sech u Kanner a Jonker vun 8 bis 15 Joer riicht ! D’Cours’en gin gehaalen vum Marie-Josée Wirtgen, vum 18. September 2017 un, Méindes vu 16.00 bis 17.00 Auer um Schoul-Campus an der Dällt , 185 rue Principale, 5366 Munsbach.

(1 oder 2 Cours’en si méiglech, je no Zuel vun Aschreiwungen an Alter )


Découvre ta voix … Tu aimes chanter ensemble avec tes amis et tes copains : L’Ecole Régionale de Musique Syrdall propose à partir de septembre 2017 dans la Commune de Schuttrange un “Cours de chant choral pour enfants” (travail de la voix et technique vocale avec chants et rythmes du monde), qui s’adresse à tous les jeunes de 8 à 15 ans ! Les cours sont donnés par Madame Marie-Josée Wirtgen, à partir du 18 septembre 2017, les lundis de 16.00 à 17.00 heures au Campus scolaire “ an der Dällt “, 185 rue Principale à 5366 Munsbach.

(1 ou 2 cours possibles suivant le nombre des inscriptions et l’âge )


Entdecke deine Stimme … Du singst gerne zusammen mit Freunden und Kollegen : Die Regionale Musikschule Syrdall bietet ab September 2017 in der Gemeinde Schüttringen einen “ Chorgesang-Kursus für Kinder und Jugendliche “ (Stimmbildung und Atemtechnik mit Liedern und Rythmen aus aller Welt), der sich an 8 bis 15jährige richtet! Frau Marie-Josée Wirtgen leitet die Kurse, ab 18. September 2017, Montags von 16.00 bis 17.00 Uhr auf dem Schul-Campus “an der Dällt” , 185 rue Principale, 5366 Munsbach.

(1 oder 2 Kurse sind möglich je nach Zahl der Einschreibungen und Alter)


Discover your voice ... Do you enjoy singing with your friends or would you like to give it a try? From September 2017 onwards the Syrdall Regional School of Music will be offering a choral singing course for children and youngsters aged between 8 to 15. The course will provide training in vocal and breathing technique with songs and rhythms from all over the world and will be given by Mrs Marie-Josée Wirtgen. The classes will be held on Mondays from 4 pm to 5 pm, starting on 18 September 2017 on the campus "an der Dällt", 185 rue Principale, 5366 Munsbach. (

(1 or 2 courses are possible depending on the number of participants and ages)


Aschreiwung : 75 € - Frais d’inscription : 75 € - Einschreibegebühr: 75 € - Registration fee: 75 €


Info : - Musekschoul Syrdall / Monique Guillaume-Godar - tél : 35 94 58 - mguillau@pt.lu * Schëtter Gesank – ChoraleSchuttrange / Guy Jourdain – Tel. 621140775 - guyjourdain12@gmail.com