D'Natur ass schonns muenchmol komesch!!

Éier de Schnéi koum war et elo richteg kal bei eis am Duerf. Wat jo och net ëmmer einfach ass fir Déieren resp. Vullen. Géif ee mengen. Ech konnt awer dës Fotoen bei eis am Duerf an engem Bongert maachen. Hei stoung en Äppelbam deen zwar seng Blieder fale gelooss huet awer net seng Äppel, zur Freed vun de Vigel!