Wählen Sie Ihre Nachrichten​

CNFL – Rentrée d’automne zu Schëffleng


De 27 Oktober huet de Conseil National de Femmes ob hier alljärlech Hierschrentrée invitéiert, déi dëst Joer hei zu Schëffleng stattfonnt huet. Nieft de Membere vum Schäffen- a Gemengerot an de Mataarbechterinnen a Membere vun den Associatioune vum CNFL war och d’Madamm Minister vun der Chancëgläichheet Taina Bofferding present.


Seng Ried huet de Buergermeeschter Paul Weimerskirch mat enger Liewenswäisheet , déi seng Boma him an ee vu senge Kannerbicher geschriwwen hat:
ugefaangen”Wann een eppes matkrit, wat net richteg, net fair oder net gerecht ass, da muss du dat soen. Awer festellen eleng geet net duer, du muss och eppes dogéint maachen, an entspriechend handelen”. Den CNFL a seng Membere setzen sech säit 1975 aktiv op politeschem Plang a mat villen Aktioune fir d’Fraerechter an d’Gläichheet tëschent Männer a Fraen an. Hier Aarbecht bleift weiderhin immens wichteg, well ëmmer nach grouss Inegalitéiten ze ajustéiere bleiwen, esou den Här Buergermeeschter weider.


D’Nadine Bertrang, Presidentin vum CNFL an engagéiert Schëfflenger Matbiergerin, huet de Programm vun de nächste Wochen a Méint virgestallt. Besonnesch ervirgehuewen huet si d’Inauguratioun vum der Statue am Kader vun 100 Joer Fraewalrecht zu Ettelbréck de 15. November, d’Orange Week – national Sensibiliséierungscampagne zum Thema Gewalt géint d’Fraen (25.11-10.12) an de Projet ‘les rues au féminin’, deen am Laf vum nächste Joer an der Zesummenaarbecht mat de Gemenge soll erweidert ginn. Dëst sinn allen dräi Projeten un deenen d’Schëfflenger Gemeng an hirem Engagement fir d’Chancëgläichheet bedeelegt ass.


D’Madamm Minister ass hirersäits ënnert anerem ob d’Schwieregkeeten agaangen, déi d’Pandemie an Zesummenhang mat der Aarbecht géint d’Gewalt am Stot mat sech bruecht huet an huet dem CNFL Merci gesot fir déi gutt Zesummenaarbecht an hiren Engagement um Terrain.


Nom offiziellen Deel huet d’Gemeng op e Pättchen invitéiert.