Wählen Sie Ihre Nachrichten​

"Mam Vëlo ënnerwee", och an enger klenger Kantonsgemeng


Um Tour du Duerf 2021 hat sech d’Gemeng Sëll och aktiv bedeeligt

Sëll: Och wann d’Gemeng Sëll zu de klengsten Kantonsgemengen zielt, hun sie trotzdem drop gehaalen fir un dem „Tour du Duerf 2021“ organiséiert vum KlimaPakt am Kanton Réiden,mat ze maachen. Um Sonndeg de Moien vum 19. September haaten sech eng zeng Vëloferventen op der Plaatz bei der Sëller Kierch versammelt fir beim Start derbéi ze sin. No de Wierder vu Merci huet de Schëffen Jean- Paul Mousel di programméiert Strëck vu ronn 20 Kilometer vu Sëll aus iwert Bëschweeër bis op Schweech a vun do aus iwert die nei Vëlosstrëck Calmus- Schweecherdaul bis nees op Sëll zerëck, kurz virgestallt. Bei herrlichem Wiedder konnten dunn vill Kilometeren um Vëlo gefuer an zum Schluss och registréiert gin. (CR) (FOTO: Charel Reiser)