Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Schëckiwerrechung un Kenya Frënn den 8 November 2019.

Während engem ganzen Trimester am Schouljoer 2018/19 sinn d'Kanner aus der Gemeng Betzder an déi afrikanesch Kultur a getaucht.Zesumme mat der Schoul,der Maison Relais an dem CDI a firun allem mat der Hëllef vun der Association „ Kenya Frenn ” hunn sie mat alle Sënner erlieft , wéi hier Altersgenossen am Kenya liéwen, wat sie Iessen , spillen,an och dat sie et muenchmol schwéier hunn - enner anerem,wann se net gutt gesinn.

Fir dëse Kanner am Kenya ze hëllefen, si fläisseg Breller a Suen gesammelt ginn. D'Kenia - Frenn suergen dofir, dat alles do ukënnt , wou et kann beschtméiglech hëllefen.