Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der Sektioun Betzder vum Roude Kräiz.

Generalversammlung vun der Sektioun Betzder vum Roude Kräiz.

Kuerz virum „Mois du Don“ huet Sektioun Betzder vum Roude Kräiz hir Generalversammlung ofgehalen. A Presenz vum Här Simonis, Direkter vum Roude Kräiz Letzebuerg , an a Begleedung vum Här Fränk Schmit aus der Direktioun, goufen Detailer iwer d´Collecte vum Joer 2019 matgedeelt.An eiser Sektioun sinn dëst Joer 19 bénévol Queteuse a Queteure ennerwée. All Respekt fir déi Persounen, déi sech dëser wichteger Sach unhuelen. Den Här Simonis huet och matgedeelt, dat dës Donen intergral de Besoien vum Roude Kräiz zegutt kommen. Et ginn ëmmer méi Chantieren op der ganzer Welt, awer och hei zu Letzebuerg, wou Hëllef gebraucht gëtt.De Buergermeeschter Jean-Francois Wirtz war an d´Versammlung komm an huet alle Leit merci gesot, déi sech fir dës gutt Zwecker asetzen. No dem Iessen goufen d´Diplomer ausgedeelt fir 20 Joer Mataarbecht un den Här Guy Mangen, fir 10 Joer Mataarbecht un den Här Bern Braun a fir 5 Joer Mataarbecht un den Här Jeannot Gerges. BRAVO.

De Comité wënscht alle Mataarbechter bei der Quete e vollen Erfolleg.Léif Awunner aus der Gemeng Betzder, macht hinnen Diren an d´Härzer op, all Hëllef gëtt gebraucht. Merci am Viraus.