Wählen Sie Ihre Nachrichten​

de KLEESSCHEN war beim Radio PoA

Dëser Deeg hat de Lokalradio PoA (Péiténg on Air) aus der Gemeng Péiténg héige Besuch. Ganz onerwaart as owes während enger Sendung de Kleesschen mat séngem Houséker am Studio vum PoA geland an huet sech vun der gudder Leeschtung vun den Animateuren, dem President Claude FRANKARD an séngem Co-Animateur Änder WEBER iwerzeecht. De Kleesschen huet an engem Interview drop higewiesen, dass hien an säi Gesell op Kleeserschersdag zu Péiténg waert sin wou all di brav an ageluede Kanner aus der ganzer Gemeng eng Tiitche kréien. Betount huet de Kleesschen, dass nëmmen Leit mat Invitatioun mat hire Kanner duerfen bei de hien kommen an dass dat wéint de sanitäre Moossnahmen nët fir de Grand-Public as.No dem Interview sin di zwee Animateuren dann och mat enger Tiitchen belount gin an de Kleesschen an säin Houéker hun sech nees op de Wee gemaach.