Wählen Sie Ihre Nachrichten​

8 Reisdrëfer Veräiner spenden 2550€ un den MSF - Fonds d'urgence

8 Reisdrëfer Veräiner spenden

zesummen 2550 € un den MSF -

Fonds d'urgence


Motivéiert duerch di schrécklëch Evenementer an der Ukraine, an animéiert duerch di séier a neutral Hëllef vun de sëlleg MSF - Equipen an der Ukraine an och an de villen Nopesch-Grenzlänner,

hunn 8 Reisdrëfer Veräiner sech spontan fir op mannst 250€ pro Veräin, e puer souguer fir nach däitlech méi Suen engagéiert, fir op dës Aart a Weis dem MSF - Fonds d'urgence eng staark Ënnerstëtzung ubidden ze kënnen.


A Präsens vu Vertrieder vun all bedeelegt Veräiner ass dëse kollektiven Don un MSF - Lëtzebuerg feierlech iwwerreecht ginn, déi eis hiren Merci fir dës wichteg Ënnerstëtzung ausgeschwat hunn.Frank Hilkhuijsen

Reisdrëfer Musek a.s.b.l.