Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammelung der Enrôlés de Force 1971 in Redingen/Attert.

Generalversammelung vun den Zwangsrekrutéierten BECKERICH, ELL, REDANGE zu Réiden/Attert aus dem Joer 1971.

Weitre Infos unter: http://www.ons-jongen-a-meedercher.lu/archives/organisations/edf-ell/documents