Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Den DemokratieLabo, eng interaktiv Ausstellung am ALR- Réiden


Réiden/Atert: Den DemokratieLabo ass eng Wanderausstellung a ka vun Lycéeën, Gemengen, kulturellen Institutiounen an Associatiounen ausgeléint gin.Zesumme mat dem Atert-Lycée an de Gemengen Réiden a Préizerdaul organiséiert den Zentrum fir politesch Bildung, zur Zäit, dess Ausstellung am ALR zu Réiden/Atert. Et handelt sech ëm eng interaktiv Ausstellung, wou een d’Demokratie op eng spillerech Aart a Weis erfuersche, testen an ënnersiche kann. Eng Fäerdeg Demokratie gëtt et net, et ass e Prozess, dee vun ënnerschiddleche Meenunge lieft an ni ofgeschloss, ass. Am Kader vun der Vernissagefeier a Präsenz vun den Gemengevertrieder aus den zwou Gemengen, ass den ALR- Direkter Jeff Kohnen no sengen Wëllkommensgréiss an den Buergermeeschter Henri Gerekens kurz op Bedeitung vun deser informativen Labo- Ausstellung aagangen, déi an der Folleg vun der directrice- adjointe vum Zpb, Michèle Schilt, am Detail virgestallt gin ass. No engem praktischen Test konnten sech all Éieregäscht vun desem aussergewéinlichem Demokratie-Labo iwerzeechen. Dess Ausstellung mat fräiem Entrée ass nach bis den 17. Dezember wärend de Schoulstonnen reservéiert fir d’Schoulklassen a Samsdes vun 8.00 bis 16 Auer fir de Grand Public, op. Visitten oder Gruppebesichtigungen, sin fir jiddereen vun 12 Joer un, op Demande, och an der Woch owes tëschent 17.00 an 19.30 Auer, méiglech. Sproochen: Däitsch, Englesch a Franséisch. www.demokratielabo.lu (CR ) (Fotoen: Charles Reiser)