Wählen Sie Ihre Nachrichten​

De Vëloskanton vu Lëtzebuerg ass rëm Gewënner am Tour du Duerf

De Vëloskanton vu Lëtzebuerg ass rëm Gewënner am Tour du Duerf!

Réiden/Atert: Ganzer 54.335 km sinn di 317 fläisseg Vëlosfuerer aus den 10 Gemenge vum Kanton Réiden wärend den 3 Woche vum Tour du Duerf gefuer. Dës Entfernung entsprécht net nëmmen enger Ronn ëm den Äquator, mee en plus geet et da nach iwwer Land vu Réiden bis op de Kap der Guten Hoffnung a Südafrika!

Mat dësem top Resultat beleet de Vëloskanton Réiden erëm di 1. Plaz am nationale Klassement vun de Gesamtkilometer, virun der Regioun Uelzechtdall an dem Natur- & Geopark Mëllerdall.

Innerhalb vum Kanton Réiden, ass d’Gemeng Wal den 3-fache Gewënner: net nëmme sinn do di meeschte Gesamtkilometer gefuer ginn (12.415 km), mee och di meeschte Kilometer pro Awunner (11,98 km) an en plus fënnt een do och dee vëloaktivste Gemengerot!

Di 2 an 3. Plaz an dësen 3 Kategorien deelen sech ofwiesselend d’Gemenge Groussbus an Uselding. Mat 68, sinn di meeschte Vëlosfuerer an der Gemeng Rammerich matgefuer.

Dat Team aus dem Kanton mat de meeschte Kilometer kënnt aus der Gemeng Rammerich: d’Sunshine Bikers hunn 8.769km zesummebruecht an hunn esou den 1. Präis vun 250 Beki krut. Op 2. Plaz mat 6.234km placéieren sech d’Iewerlenger Biergriders aus der Gemeng Uselding. An di 3. Plaz geet an d’Waler Gemeng un d’Ekipp Velo Wal mat 5.644km. Di 2. an 3. Plaz si mat 150 resp. 100 Beki belount ginn.

Awer och déi Teams mat de meeschte Kilometer pro Vëlosfuerer si geéiert ginn. Hei ginn di 1. an 2. Plaz an d’Gemeng Viichten, eemol un d’Offenes Team Vichten mat 1.053km/Kapp an eemol un d’Team Felgebrems mat 601km/Kapp. Dat eenzegt Team aus dem Préizerdaul schafft et op eng schéin 3. Plaz.

De 27. Oktober sinn d’Gewënner-Teams zu Réiden geéiert ginn. An hirer Präsentatioun huet d'Caroline Schmit, Klimaberoderin vum Syndicat, all Eckdaten vum Tour du Duerf 2021, virgestallt. De Präsident vum Syndikat Kanton Réiden, den Thierry Lagoda, huet all de Vëlosfuerer felicitéiert an hinne säi Merci ausgesprach fir hiren Asaz an hier Ausdauer. Uschléissend ass op dëst supert Resultat mat engem Patt ugestouss ginn. (CS) (Fotoen: Charles Reiser) BZ: De Vëloskanton mat hiren Gemengevertrieder bei der Präisverdeelung.