Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Club Soroptimist Kanton Réiden ënnerstëtzt Foyer Lannejhang Réiden


Réiden/Atert: Soroptimist International, déi weltweit gréissten Organisatioun vun berufstätigen Fraen engagéiert sech gesellschaftspolitisch fir Menscherechter, Ëmwelt, Bildung a Gesondheet vu Kanner, Jugendlicher a Fraen. De Club Mosaik Soroptimist aus dem Réidener Kanton huet en Deel vun de Recetten vun hirem traditionellen Zoppenowend un de Foyer d’accueil Solidarité Lannejhang- Solina vu Réiden/Atert, gespennt. Am Kader vun enger Feierstonn, gouf kirzlich zesummen mat hirer Presidentin Rose Dax e Scheck vun 3 000 Euro un di Responsabel vun der Teamleedung, Carlo Becker iwerreecht. No engem ausféierliche Rondgank duerch de Réidener Foyer verbonne mat engem grousse Merci huet Madame Becker erklärt, dat mat der Spend de Jugendlichen zwëschen 9 an 18 Joer, déi aus schwierigen Verhälnisser kommen an am Foyer ënnerbruecht sin, eng Stadtrees organiséiert gëtt fir och an dem Kontext verschidden kulturell Ausstellungen ze besichen. (CR) (Foto: Charles Reiser)