Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Fluten fir de Cycle 2.1 & 2.2

Op Initiative vum Léierpersonal, fänken d’Kanner dëst Joer erëm un, Flute ze spillen.

D’Elterevereenegung APERM fënnt dat eng ganz flott Idee an ënnerstëtzt dofir dës Initiative andeems 55 Kanner aus dem éischten an zweete Cycle seng Flute offréiert kritt huet.

Mir wënschen de Kanner vill Spaass beim Musizéieren!