Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Liewensmettelpäckaktioun 2017 Osteuropa


LIEWENSMETTELPÄCKAKTIOUN 2017 Osteuropa

D’KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L. hat groussen Erfolleg mat hirer Aktioun: 2960 gefëllten Liewensmettelkëschten, awer och Decken, Spillsachen, Veloen, Babykutschen, Kannerkleeder, Rollstill an viel anneres konnten den 5. , 6. an den 9. Dezember 2017 mat 3 Convoien op Bosca an Rumänien geschéckt gin. Des Päck sin ënner Mathëllef vun TRIUMPH DES HERZENS un benoodeelegt Familljen an Kannerheemer ausgedeelt gin an hun hinnen esou en schéinen Krëschtdag erméiglecht. Durch Geldspenden oder Iwwerweisungen op de Konto vun der A.S.B.L. konnten och nach 200 Liewensmettelkëschten fir d’ Ukraine finanzeiert gin, déi och fir Krëschtdag un aarm Familljen durch TRIUMPH DES HERZENS ausgedeelt gi sin.

D’KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L. seet all de Léit en häerzlechen Merci déi des Aktioun ënnerstëzt hun.

Kanner a Familenhëllef asbl, 7, rue de Kehlen, L- 8394 OLM. Tel: 661 309 320