Wählen Sie Ihre Nachrichten​

LIEWENSMETTELPÄCKAKTIOUN 2016 fir Osteuropa

D’KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L. hat grousse Succés mat hirer Aktioun: 2962 gefëllten Liewensmettelkëschten, mé och Decken, Spillsachen, Veloen, Babykutschen, Kannerkleeder, Rollstiehl an viel anneres konnten den 6., 7. an 9. Dezember 2016 mat 3 Convoien op Bocsa an Rumänien geschéckt gin. Des Päck sin ënner Mathëllef vun TRIUMPH DES HERZENS un benoodeelegt Familljen an Kannerheemer ausgedeelt gin an hun hinnen esou en schéinen Krëschtdag erméiglecht.
Durch Geldspenden oder Iwwerweisungen op de Konto vun der A.S.B.L. konnten och nach 160 Liewensmettelkëschten fir d’Ukraine finanzeiert gin, déi och fir Krëschtdag un aarm Familljen durch TRIUMPH DES HERZENS ausgdeelt gi sin.
D’KANNER AN FAMILLJENHELLEF A.S.B.L. seet all de Lèit en häerzlechen Merci déi des Aktioun ënnerstëzt hun.

KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L.
Siège social: 7, rue de Kehlen L-8394 Olm
Tel: 661 309 320
CCPLLULL LU61 1111 7083 8755 0000

Weitere Neuigkeiten von Jerry Hilgert >