Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Gesank Nidderwampich-Schëmpich huet 70 Joer gefeiert

Viru kuerzem hat de Gesank van Nidderwampich-Schëmpich op séng 70-Joer-Feier ageladen.

Bei dëser Geleeënheet gouwen all déi fréier an aktuell Memberen invitéiert, fir bei dëser Feier derbäi ze sënn. Viran der Mass hot de Präsident vam Gesank, Jeannot Kass, d’Pompjeeën, d’Gemengevertrieter an all di aner Gäst häerzlichst begréisst.

„Mat 70 Joer ass ee well bësse kränklich“, hot de Jeannot gemengt, „ma et gehéiert een ewer na lang nek zum alen Eisen“. Heen hot et bedauert, datt schon deen een oder anneren ënnenan an der Kierch d'Ligder matsummt, ma eewer trotzdeem nek wëllt an de Gesank kommen. De Jeannot hofft, datt dëst sich vläicht eewer nach eng Kéier ännert an da kënnt ee jo o mol rëm ee Concert sangen.

De Paschtouer Carlos Romario Arnold hot a senger Priedigt betount, datt eng Mass zu bal 80 Prozent aus Gesank besteet. „Gesank ass wichtig, a schéine Stonnen ma iewer och a méi schwéieren“, sot hien. Et ass o dat, wat den Eischte Schäffen, Carlo Weber, a senger Osprooch gesot hott.

No der Heemecht hunn d'Leit sech beim Denkmal versammelt, fir de verstuerwene Kollegen aus dem Gesank, de Pompjeeën an den Affer aus dem leste Kréich ze gedenken.

Dono gung et mat de Pompjeeë virop an de Sall, wou d’Gemeng den Eierewäin offeréiert hott. De Jeannot Kass hott dobäi ee klenge Réckbléck gemat op di 70 Joer Gesank. Et war deemools de Paschtouer Turmes, deen de Courage hat, ee gemëschte Chouer op d’Been ze setzen. Fir déi Zäit war dat gor nek esou einfach, well et dunn na nek ogeholl war, dat d’Fraen an der Kierch géife matschaffen.

Ee ganz grousse Merci deemno o all deene Sänger, déi an der Zäit ogefongen honn a von deenen hogt leider die allermeesten ewell verstuerwe sën.

Engem Mann gouf iewer ganz speziell Merci gesot, an dat ass Gust Reckinger. Hien hat mol grad 15 Joer, wéi de Paschtouer Molitor hee gefrot hott, op hee bereet wier, de Chouer mat Harmonium ze begleeden. De Gust Reckinger hott jo gesot an et sollten méi ewéi 50 Joer aus der Begleedung ginn.

Ee ganz décke Merci gung iewer och on d’Patere Charel a Vic Gilson. Eng besonnesch Freed war et, datt de Vic Gilson de 70. Geburtsdag matgefeiert hott. Ee Merci goung iewer och un d'Anne Weis, de Guy Ewen an den Ton Schaack. D’Anne Weis an den Ton Schaack honn ewell vill Zäit mam Chouer verbroocht a si waren op alle Concerten derbäi. De Luc Reff war ebenfalls méi ewéi eemol bereet, als Organist auszehëllefen. An ee Mann, deen ëmmer do war, wann Nout om Mann war, ass den Alphonse Bock. Allen Organisten an Dirigenten gouf o ee ganz grousse Merci ausgeschwat.

Nom Eessen honn d'Eierepresidentin Gréidy Reckinger, d'Maria Kimmes, de Pater Gilson, de Misch Cannar an den Emile Kimmes de Gebuertsdagskouch opgeschnidden.

No en etlicher gemittlecher Stonne bei e por ale Fotoen an engem ale Film vom Herr Watry gouf et dunn awer esou lues Zäit, fir on d’Heemgoen ze denken. Di Verantwortlich soen awer nach merci all deenen, déi dozou beigedroen honn, datt dëst Fest een Erfolleg gouf, esou z.B. dem Gréidy fir d’Alodungen, dem Cathy fir d’Schreiwe von den Adressen, dem Franz fir seng Fotoen, de Pompjeeë fir d’Begleedung an dat schéint Bloumenarrangement an der Jeunesse fir de Service während dem ganzen Dag.

An der Hoffnung, dat de Gesank Nidderwampich-Schëmpich dem Dueref na lang erhale bleift an datt de Veräin als Nächstes dann déi 75 Joer feiere kann mat alle Leit, déi och dës Kéier derbäi woren, ass dee laangen Dag dunn op en Enn gaangen. (C.)