Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Käerjenger Hobbygäertner fir hir schéin Virgäert belount

Gemeinsam haten d’Amis de la Fleur (Nidderkäerjeng) an de Gaart an Heem (Uewerkäerjeng) kierzlech eng 40 Gewënner vun deem dësjäregen Concours Villages Fleuris an de lokalen Treff invitéiert. Béid sinn Uspriechpartner fir vill Gaardefrënn, a mat un der Spëtzt de Präsidenten, d’Madamm Yvonne Harsch an den Här Sascha Seresse, hunn se dës dann do empfaangen. Och den Abbé Romain Gillen duerften si begréissen.

Een onofhängege Jury, déi Dammen Alix Weimerskirch an Chantal Wirtz, hat am Laf vum Joer déi flottsten Virgäert an aller Objektivitéit ermëttelt.

No kuerzer Usprooch duerch d’Madamm Yvonne Harsch - d’Presidence haten dëst Joer d’Amis de la Fleur - huet fir d’éischt d’Madamm Martine Mergen, Präsidentin vun der CTF-Ligue, an dunn, am Uschloss, d’Madamm Josée-Anne Siebenaler, Schäffin an der Gemeng Käerjeng, d’Wuert ergraff. Béid Sekretären, d’Hären Jeannot Harsch a Christophe Kieffer, haten schliisslech de grousse Pleséier, si hunn däerfen d’Nimm vun de Gewënner matzedeelen an ebenfalls Vertrieder vun der Gemeng Käerjeng éieren, dëst fir déi vill schéin Blummen a Planzen, mat där dës hier Uertschaften Joer fir Joer verschéineren.

A geselleger Ronn a bei engem gudde Patt, een Éierewäin hat d’Gemeng Käerjeng frëndlecherweis offréiert, goufen dunn zu gudder Lescht, nach e sëllegen Spiichten an Anekdoten ausgetosch.

Text a Fotoen: Christophe Kieffer