Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Konveniat vun de Joergäng 1933-1940

Buurschent. Kiirzlech haten di fréier Schoulkomeroden vu Buurschent sech op der Buurschtermillen getraff. Bei engem exzellenten Mëttegiessen am Hôtel du Moulin si vill schéin Erënnerungen ausgetosch ginn. Et gouf awer och un déi geduecht, déi durch Krankheet leider net konnten dobäi sinn an och un déi, di zënter dem leschte Konveniat guer net méi do sinn.

Hélène Retter-Mathieu

Weitere Neuigkeiten von Hélène Retter- Mathieu >