Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der Amicale "Op Lamp" am Fleegeheem Waasserbëlleg

Den 2. Abrëll 2019 hat d’Amicale vum Fleegeheem Op Lamp vu Waasserbëlleg op hier Generalversammlung invitéiert. De Vice-President François Warnier konnt nieft de Membere vun der Amicale an der Direktioun, Anne Maas a Wolfgang Billen, och Vertrieder vun der Gemeng begréißen. Als Vertrieder vun der Gemeng ware präsent de Buergermeeschter Jérôme Laurent, d’Schäffen Nadine Lang-Boever a Lucien Bechtold, d’Conseiller’en Colette Frisch, Cilly Nuszkowski, Roland Feipel, Claude Franzen, André Friden an Alain Scheid.

No der Begréißung gouf de Rapport iwwert d‘Aktivitéite vun der Sekretärin Astrid Lagoda virgedroen. Am Joer 2018 huet d’Amicale verschidde Concerten an Evenementer wéi zum Beispill d’Kiermesfest oder eng Chrëschtfeier organiséiert. Ausserdeem huet si Busser fir op d’Sprangprëssessioun, an d’Oktave, de Beetebuerger Park, op d’Schueberfouer an eng Faart mam Schëff Princesse Marie-Astrid bezuelt. Doriwwer eraus huet d’Amicale 2 Duschstill a 4 Bänke fir an de Gaart vum Fleegeheem kaf.

Nom Rapport gouf de Keeserapport vun der Keessière Mariette Merges virgedroen, den duerno vun der Versammlung d‘Décharge krut.

Et koum nach zu enger Deelneiwahl vum Comité. Nodeems d’Sekretärin Astrid Lagoda an d‘Memberen Anita Scholer a Pia Thill hir Demissioun agereecht haten, konnt d’Amicale d’Mme Marion Pleimling an d’Mme Sylvie Geiben als nei Membere begréißen.

No de Rapporten huet d’Directrice Anne Maas an enger kuerzer Usprooch de Membere vun der Amicale fir hiert Engagement Merci gesot a sech bei dëser Geleeënheet bei de Vertrieder vun der Gemeng fir déi gutt Zesummenaarbecht bedankt. Als Ofschloss huet de Buergermeeschter Jérôme Laurent nach e puer Wierder un d‘Versammlung geriicht.

De François Warnier huet d’Versammlung opgehuewen an d’Leit op e Patt invitéiert.