Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ëffentlech Konferenz mam Thema "Zivilcourage"

De „Comité de Prévention Intercommunal“ vun de Gemenge Miersch an Tënten invitéiert Iech op eng ëffentlech Konferenz mam Thema

„Zivilcourage“

méindes, de 14. November 2011
um 19.30 Auer
am Kulturhaus zu Miersch
(53, rue Grande-Duchesse Charlotte)

„Gëff aktiv – So eppes – Kuck net ewech“

Belästegungen, aggressiivt Verhalen an der Öffentlechkeet, Gewaltbereetschaft a Vandalismus huele leider net of. Wéi kënne mer iwwerhaapt eppes dergéint maachen? Déi Riedensaart „Deen näischt mécht, deen näischt brécht“ huet nach nimools gehollef.

– Entschlossenheet statt Gläichgëltegkeet.
– Hikucken amplaz ewechkucken.
– Hëllefen, ouni sech a Gefor ze bréngen.
– Hëllef organiséieren.
– Als Zeien zur Verfügung stoen.

Jidderee kann eppes derzou bäidroen, dass mer eis sécher spieren oder hëllefe kënnen.
Weist Zivilcourage, Är Hëllef ass wäertvoll.

Referent ass de Commissaire en Chef André LEICK vun der Regionaldirektioun Miersch vun der Police.