Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ausstellung iwwer d’Shoah am Centre Beaurepaire zu Berbuerg

D’Kultur- a Geschichtskommissioun hat op Initiativ vum Marc Schoellen eng Ausstellung iwwer d’Schicksal vun de Judden, déi zu Lëtzebuerg gewunnt hunn, organiséiert. Dës Dokumentatioun, déi vun der A.s.b.l. Mémoshoah ausgeléint gëtt, war vum 17. bis de 26. Januar zu Berbuerg am Centre Beaurepaire ze gesinn.

Membere vum Schäffen- a Gemengerot, Vertrieder vun den Nopeschgemengen an och vill Leit waren op d’Ouverture vun der Ausstellung komm. De President vun der Kommissioun, Roby Mehlen, de Co-President vu Mémoshoah, Jim Goerres, an de Buergermeeschter Jempi Hoffmann, hunn un déi onbegräiflech Grausamkeeten erënnert, déi d’Nazien der jiddescher Populatioun ugedoen hunn an derzou opgeruff, fir alles ze maachen, datt dat net vergiess gëtt an datt sou eppes sech net nach eng Kéier widderhuele kann. Jiddwer Eenzele steet an der Verantwortung, sech dem Antisemitismus, der Friemefeindlechkeet an dem Rassenhaass entgéintzestellen.

Souwäit gewosst ass, hunn an der Gemeng Manternach deemools keng Judde gewunnt; mee vun Ufank September bis de 16. Oktober 1941 waren dräi Membere vun der Famill Hayum-Dahl, déi zu Gréiwemaacher aus hirem Haus verdriwwe gi waren, bei der Famill Hilger (A Kellesch) zu Manternach ënner Daach. Vun do sinn si an de Ghetto vu Lodz/Litzmannstadt deportéiert ginn, wou se am Mee 1942 un Honger an Auszehrung gestuerwe sinn.

Nieft den interesséierte Leit sinn och d’Schoulkanner vun den ieweschte Klassen aus dem „Rénert“ mat dem Léierpersonal d’Ausstellung kucke komm an hu vum President vun der Kommissioun déi néideg Erklärunge kritt. D’Kanner, déi ganz opmierksam nogelauschtert hunn, ware staark intresséiert a betraff, och wann dat, wat deemools geschitt ass, scho laang zeréck läit an een sech souvill Onmënschlechkeet weder erklären nach virstelle kann.