Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D'Natuer geet hire Wee...

All Bam wiist nun eben net riicht d'Luucht aus... och net zu Mamer !