Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D’FNEL gëtt zur FNEL asbl!

En historeschen Moment war et leschte Mëttwoch op der AG vun der FNEL organiséiert vun de Wëlle Sai vu Steesel.


Op der Assemblée générale 2022 vun der Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg, kuerz der FNEL, war et souwäit: Aus der association de fait FNEL ass d’FNEL asbl ginn.


Dëst war eng vu villen Neierungen am Kader vun dem Modernisatiounspackage “FNEL2020”, déi déi eelst lëtzebuergesch Scoutsfederatioun sech, mat hirer iwwer 100-järeger laizistescher Geschicht, fir déi nei modern Zäite virgeholl haten

Zejoert waren eréischt d’Alteren vun de Branchen an déi dozougehéireg Programmer un den aktuellen gesellschaftleche Kontext ugepasst ginn.


Op der Assemblée Générale vum 14ten September, hu ronn 250 Vertrieder aus allen 30 Gruppen vun der FNEL , ënnert anerem, dem Projet vun de Statuten, dem Reglement an der Juridictioun unanime zougestëmmt an de Wee zur Constitutioun vun der asbl. soumat opgemaach. Deen ale Geescht vun der Federatioun sollt awer bäibehale ginn, de President sortant François Turk erkläert: “De Prinzip war esou wéineg ewéi nëmme méiglech ze änneren un onsen Reegelen an domat den alen Esprit an eis fundamental Prinzippien tel quel bäizehalen. Eng association de fait ass haut net méi zäitgeméiss well et un Transparenz feelt wat als manque de bonne Gouvernance ugesi kéint ginn. Als asbl hunn mir näischt ze verstoppen, eis Statuten sinn bekannt, an mir sinn vum Gesetz aus verflicht, dass mer ons un déi eege Spillreegelen, déi mer ons fixéiert hunn halen.”


D’Statuten sinn schlussendlech, wéi et sech gehéiert vu Vertrieder vun all Grupp ënnerschriwwe ginn.


Nieft de Rapporten vun alle Commissariater vun dem leschte Joer, sinn awer och d’Zukunftsperspektiven vun der FNEL vum Commissaire général Raoul Wirion virgestallt ginn. Den zentrale Punkt fir déi nächst 2 Joer ass d’Entlaaschtung vum Benevole.

“Jonk an engagéiert Leit kënne mer net vun de Beem plécken oder aus dem Schaf zauberen” sou de Raoul Wirion. “Dofir gëllt et elo zesummen Weeër ze goen, fir déi enorm wichteg Tâche vum Benevole weider ze wäertschätzen an een deen aneren a sengem Engagement ze gesinn an ze ënnerstëtzen.”


D’Scoute vun der FNEL kënne sech also weiderhin zesummen op spannend Zäiten freeën.