Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Grennung ASA Asbl

Eng nei ASBL ass gebuer! ASA : Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn:
http://www.assistenzhonn.com
Eist Ziel ass et, d’Schoul vun den Assistenzhonn ze önnerstetzen , andems mer Suen sammelen fir d’Ausbildung vun den Honn kennen ze finanzé’eren.
Mer parainé’ere och Honn fir Projé’en vun Therapeuten, Logopäden a Psychologen
dé welle matt so engem Hond schaffen.
D’Thérapien gin duurch den Hond ganz secher mé agréabel, mé liewech a wahrscheinlech soguer mé kuurz.
Well mer nach keng Suen , mais schon 3 Projé’en hun: 5 Honn an der Ausbildung, eng Ufro vun engem Ergo an eng vun engem Logopäd, brauche mer Eer Oennerstetzung.
Mer fré’en eis iwwert all énzelnen Euro! BCEE LU64 0019 3555 4989 4000
Bei é Veräin oder é Club dén eis wellt én Don maachen komme mer gär eis Honn viirstellen a weise waat sie können.
Kontakt: Marion Rosa 621 491 223

Weitere Neuigkeiten von Marion Rosa >