Wählen Sie Ihre Nachrichten​

fliegender Fuchs?

Wéi kënnt dee Fuuss an de Bam? E léit do op engem Aascht an ca 10 m Héicht! Nee geflunn ass e sécher net, mee och klammen ass jo net engem Fuuss senges. Wéi sot schonns de Michel Rodange a sengem "Rénert": "d'Drauwen si mir ze sauer"