Wählen Sie Ihre Nachrichten​

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Kopstal


d'Marilyn FÜRST huet d'Detailer vun 1.697 Stierwakten 1853-1923 vun der Gemeng Koplescht (Kopstal) an www.luxroots.com opgeholl.