Wählen Sie Ihre Nachrichten​

"De Club vun de Schlappschwänz"


De Theater 2018 ass Geschicht.


Geschicht vun der Mad. Kowalski, dräi Männer den een hätt missen Hëllefen, dräi Damen déi eis Männer richteg ënner gebottert hunn, wär net do de Richard an seng Hëllef Carmen gewiescht di déi sou genannten «Männer» erëm ee bëssen opgeriicht hunn.


Jo an Mad. Kowalski. Si hat et net einfach do iwwersiicht ze behalen. Wei sot de Pierre: «Eisen Här gesäit alles, d’Kowalski`s awer Méi!»


Ënnert der Regie vum Jean Wirion, hunn eis Acteure keen einfacht Stéck mat Bravour erriwwer bruecht.


Den Acteur "ënnert" der Bühn, an eiser «Flüsterkëscht» Christiane Steffes. (Keen einfache Job)


An eist Publikum. Dir waart formidabel!


Net ze vergiessen déi vill Hänn déi gebraucht gi fir Kulissen op ze riichten, Material op Plaz ze bréngen, Service, Keess, Reservatiounen, Flyer, Tombola ënnert Leit ze bréngen asw.. Merci un Leit déi gehollef hunn.

Merci un «Spender» vun der Tombola.


Zum Ofschloss Lidd vun eisen dräi Helden, dat se mat vill Häerz gesongen hunn, wann hier Damen am Bistro bei hirem Kaffiskränzche woren.


«Jo, mir si schonn extra Männer

A mir wunnen niewendrun,

A guer Frënn wëlle mir bleiwen,

Wéi et bess’rer kaum nach gëtt.

Datt mir richteg Männer sinn.

An si wäerten nach verstoen,

Datt mir eescht ze huele sinn.»


Zweet Stroph:

«D’Hoer si gro an hannen dënn,

Well eis Jugend war emol.

D’Hoer wuessen aus den Oueren

An d`Potenz, déi ass bal hin.

Awer ier mer al an teekleg

Gi bei d`Carmen mer ganz gär,

Fir um Bussen eis z`ergëtzen

A genéissen d`Léift ganz pur.»


Net vergiessen... mir gesinn all erëm 2019!